Doprava zdarma

Pri nákupe nad 300€

Zavolajte nám

0905 442 044

Bezpečný obchod

100% záruka

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY obchodnej spoločnosti Minet Slovakia s.r.o so sídlom

Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce IČO: 36586498, (ďalej aj ako „predávajúci"):

I. Úvodné ustanovenia

1. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar podľa zmluvy v dojednanom množstve, akosti a vyhotovení.

Spolu s tovarom odovzdá kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru,

prípadne ďalšie doklady uvedené v zmluve. Kupujúci sa zaväzuje dodať tovar predávajúcemu

osobne alebo prostredníctvom prepravnej služby.

2. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu, ak tovar zakúpený od predávajúceho nie je spôsobilý

na dohodnutý, alebo obvyklý účel, ak vada tovaru je spôsobená porušením povinností zo strany

predávajúceho, pokiaľ nebola spôsobená kupujúcim.

3. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške do 0,5% dlžnej čiastky za každý

deň omeškania od dňa splatnosti do dňa úplného zaplatenia faktúry.

II. Zodpovednosť predávajúceho a kupujúceho

1. Kupujúci je povinný tovar riadne prezrieť a zároveň sa oboznámiť so všetkými dokladmi

týkajúcimi sa tovaru odovzdanými zo strany predávajúceho, najmä dokladmi potrebnými k užívaniu

tovaru, a to najneskôr pri jeho odovzdaní. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na

kupujúceho jeho odovzdaním.

2. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo

s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú

vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy.

3. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody

na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase.

4. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť nevzniká, ak tieto

vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a

nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci splnil svoj záväzok.

5. Pred uplatnením reklamácie je kupujúci povinný dôkladne skontrolovať, či závada nie je

spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu.

III. Dodanie reklamovaného tovaru

1. Reklamovaný tovar/výrobok musí byť kupujúcim riadne zabalený, najmä aby nedošlo k jeho

poškodeniu pri preprave.

2. K tovaru je kupujúci povinný priložiť kópiu faktúry týkajúcej sa dodania vadného tovaru,

vyplnený popis závady, s ktorým bol kupujúci riadne oboznámený pred prevzatím tovaru, podrobný

popis závady a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa závada prejavuje (ďalej aj spoločne ako

„doklady k reklamácii"); v takom prípade sa reklamácia považuje za riadne uplatnenú. Ak kupujúci

reklamuje väčší počet reklamovaných výrobkov (viac než 1 ks), je povinný priložiť ku každému

jednotlivo reklamovanému výrobku všetky doklady k reklamácii.

3. Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania

zásielky, za podmienky riadneho uplatnenia reklamácie. Za riadne uplatnenie reklamácie sa

považuje splnenie podmienok uvedených v ods. 1 a ods. 2. Ak je tovar pred uplynutím záručnej

doby a počas doby prepravy uplynie záručná doba na reklamovaný tovar alebo niektorý z jednotlivo

reklamovaných výrobkov, nárok na uplatnenie reklamácie a jej vybavenie v tejto časti kupujúcemu

zaniká, pričom predávajúci nie je povinný reklamáciu vybaviť.

IV. Vybavenie reklamácie

1. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii bezodkladne, v zložitých

prípadoch do 10 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné

posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

V. Záručná doba

1. Predávajúci poskytuje dvojročnú záruku na tovar, ak nie je v zmluve uvedené inak.

2. Ak z obsahu zmluvy nevyplýva niečo iné, začína záručná doba plynúť odo dňa dodania tovaru.

Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, plynie záručná doba odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

VI. Nároky kupujúceho z vád tovaru

1. Voľba medzi nárokmi z vád tovaru patrí predávajúcemu, určuje ju najmä podľa povahy vady.

2. Predávajúci je oprávnený odstrániť vady najmä dodaním náhradného tovaru alebo dodaním

chýbajúceho tovaru, ktorý svojimi vlastnosťami a parametrami zodpovedá vadnému tovaru, pričom

sa nemusí jednať o úplne totožný druh tovaru ako reklamovaný tovar, a to najmä ak sú vady

neopraviteľné, alebo ak by s opravou tovaru boli spojené neprimerané náklady. Pri dodaní

náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil

vymieňaný tovar v stave, v akom sa mu dodal.

3. Predávajúci je oprávnený odstrániť vady aj opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné.

4. Predávajúci poskytne primeranú zľavu z kúpnej ceny, pričom nárok na zľavu z kúpnej ceny

zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez vád, a hodnotou, ktorú mal tovar

dodaný s vadami. Pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne

plnenie.

5. Možnosť odstúpiť od zmluvy je podmienená včasným oznámením vád zo strany kupujúceho

predávajúcemu. Účinky odstúpenia od zmluvy taktiež nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci

nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho prevzal.

6. Nároky z vád tovaru sa nedotýkajú prípadného nároku na zmluvnú pokutu. Kupujúci, ktorému

vznikol nárok na zľavu z kúpnej ceny, však nie je oprávnený požadovať náhradu zisku ušlého v

dôsledku nedostatku vlastností tovaru, na ktorý sa zľava vzťahuje.

7. Ak predávajúci dodá väčšie množstvo tovaru, než je určené v zmluve, môže kupujúci dodávku

prijať alebo môže odmietnuť prijatie prebytočného množstva tovaru. Ak však kupujúci prijme

dodávku všetkého alebo časti prebytočného tovaru, je povinný zaň zaplatiť kúpnu cenu

zodpovedajúcu kúpnej cene určenej v zmluve.

VII. Spoločné ustanovenia

1. Kupujúci vyhlasuje, že je fyzická alebo právnická osoba a disponuje platným oprávnením pre

predaj tovaru tretím osobám, najmä spotrebiteľom alebo iným užívateľom, voči ktorým následne

vystupuje ako predávajúci.

2. Ak sa v týchto podmienkach uvádza „zmluva", jedná sa o kúpnu zmluvu alebo obdobnú zmluvu,

ktorej predmetom je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar a previesť na kupujúceho

vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje za tovar zaplatiť dojednanú cenu, pričom s

dodaním tovaru podľa zmluvy a týchto podmienok nie je spojené jeho uvedenie do obehu alebo do

prevádzky.

3. Predávajúci a kupujúci si na úpravu vzájomných práv a povinností zvolili zákon č. č. 513/1991

Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Skutočnosti, ktoré nie sú medzi predávajúcim a

kupujúcim upravené sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to príslušnými

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ktoré sú im svojou

povahou najbližšie.

4. Ak sa niektoré z prehlásení kupujúceho alebo predávajúceho ukáže nepravdivým alebo

neúplným, následky s tým spojené znáša ten, ktorého sa nepravdivosť alebo neúplnosť týka.

5. Za tovar sa považujú hnuteľné veci dodávané predávajúcim kupujúcemu.

6. V prípade že medzi kupujúcim a predávajúcim existuje iná platná zmluva uzavretá v písomnej

podobe, platia výlučne podmienky definované v zmluve uzavretej v písomnej podobe.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 1.10.2017.